Om boken

Detta är den första boken på svenska som ger en bred genomgång av psykisk ohälsa hos ensamkommande flyktingbarn. Bokens kombineras med praktiska såväl som teoretiska kunskaper inom psykologin och det sociala arbetet, samt författarens unika erfarenheter från flyktingskap och psykologivärlden.

Boken belyser ett antal områden som är speciellt betydelsefulla inom psykologiskt och socialt arbete. Författarens förhoppning är att boken skall fungera som ett stöd för de personer som möter det ensamkommande barnet i vardagen och i samarbets- och konsultations¬situationer. De personer som kommer i kontakt och bemöter barnet finns inom många olika yrken och funktioner; socialtjänst, institutionspersonal, familjehems¬personal, skolpersonal, hälsovård, gode män, personer från ideella organisationer etc. Författarens erfarenhet säger att personer som möter eller arbetar med ensamkommande barn har för lite kunskaper om den specifika gruppen. Boken riktar sig alltså till människor som befinner sig runt det ensamkommande flyktingbarnet men även till studerande inom psykologi, medicin, psykiatri och socialt arbete