Att möta ensamkommande flyktingbarn/ungdomar

Att knyta an och ge flyktingbarn/ungdomar en trygg bas i Sverige är mycket viktigt.

Dessa barn är utsatta på flera sätt. De är ensamma i Sverige utan sina nära anhöriga, sitt sociala skyddsnät och den kultur som är bekant för dem. De har ofta traumatiska upplevelser bakom sig från länder i krig och förtryck. De är barn och ungdomar i en känslig utvecklingsfas av livet då de ska börja formas till självständiga individer.

 

För att ta hand om dessa ungdomar på ett kompetent sätt krävs pedagogiska modeller som anknytningsmodellen, då man skapar tillit, bärande relationer och en trygg bas till barn/ungdomar. Anknytningsmodellen anses idag vara den mest tillämpade modellen på många behandlingshem.

 

Arbetet med utsatta grupper, tex traumatiserade asylsökande och flyktingar är känslomässigt krävande och engagerade. Bristen på kunskap får konsekvenser för barn/ungdomar, men också för personalen själva som inte är mentalt och kunskapsmässigt förberedda att möta dessa grupper. Att ge personalen kompetens i dessa frågor skapar trygga arbetsgrupper och blir lönsamt för verksamheten i längden.

 

Syfte:

Ge kunskaper som ökar förståelsen för den psykologiska utvecklingen hos ensamkommande flyktingbarn/ungdomar och samtidigt underlätta i mötet mellan personal och barn/ungdomar.  Ge kunskaper i utvecklingspsykologi med anknytningsmodellen som den huvudsakliga metoden.

 

Mål:

Att deltagarna skall få verktyg för att kunna bemöta ensamkommande flyktingbarn/ungdomar på ett pedagogiskt sätt där utgångspunkten är anknytningsmodellen.

 

Ur innehållet

·        Grundutbildningen som ger dig baskunskaperna i anknytningsmodellen.

·        Med exempel från vardagslivet beskrivs hur barn/ungdomar utvecklar specifika känslomässiga relationer till sina närmaste vårdare.

·        Hur personalen kan ta emot barn/ungdomar på ett sätt som kan hjälpa dem att komma över sina traumatiska upplevelser, förluster och sorg.

·        Hur personalen kan agera professionellt och göra det bästa möjligt för barn/ungdomar vid påfrestande situationer.

·        Hur personalen skall utgöra en kompensation för den brist på stöd från föräldrar och familj som barn/ungdomar normalt skulle ha haft.                                                                     

·        Hur personalen skall ge barn/ungdomar en trygg, meningsfull och lärorik tid.

 

Arbetsformer: Teoriavsnitt varvas med grupparbeten, övningar och diskussioner.